Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen hondengedragscoach Tatjana Breukink, Talafie, en de cliënt en prevaleren op de algemene voorwaarden van de cliënt.

1. Bevestiging afspraak

Bij het maken van een afspraak ontvang je een bevestiging met daarin de datum, tijdstip, locatie en het verschuldigde bedrag. De tarieven vermeld op de website zijn vast en inclusief BTW. Deze bevestiging wordt verstuurd per e-mail of, indien je geen e-mailadres hebt via WhatsApp. Vanaf het moment van bevestiging is de afspraak bindend.

2. Betalingen

Trainingslessen – gedragsconsult – groepslessen

Betaling kan op drie manieren plaatsvinden:

 1. Contant aan het einde van elke afspraak. Zorg ervoor dat je het gepaste bedrag kunt betalen.
 2. Overschrijving op de rekening van Talafie, ten laatste drie werkdagen vóór de afspraak. Indien het bedrag op de dag van de afspraak niet op de rekening van Talafie – Tatjana Breukink staat, dien je alsnog contant te betalen aan het einde van de afspraak. Dit voorkomt discussies over vertraagde betalingen.
 3. Via factuur, te betalen binnen 5 werkdagen na ontvangt. De factuur wordt per e-mail verstuurd.
  Rekeningnummer: BE34 9734 1305 1090 – BIC code: ARSPBE22
  Rekeninghouder: Tatjana Breukink

Workshops/seminaries/opleidingen

 • Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van betaling op ons rekeningnummer: BE34 9734 1305 1090- BIC code: ARSPBE22, binnen 14 dagen na inschrijving. Anders kan je plaats op de reserveringslijst niet gegarandeerd worden.
 • Bij ontvangst van betaling krijg je een bevestigingsmail, welke dient als inschrijvingsbewijs. 

Eventuele klachten op de factuur dienen Talafie, Tatjana Breukink, te bereiken per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen vanaf ontvangst van de factuur.

3. Annuleringsvoorwaarden

Trainingslessen – gedragsconsult – groepslessen

 • Talafie – Tatjana Breukink, kan de afspraak annuleren in geval van overmacht en dit per mail, Whatsapp, met een telefonische poging om je te bereiken.
 • Als klant kun je de afspraak annuleren tot 7 dagen voor de afspraak telefonisch, per mail of via WhatsApp. Bij annulering binnen 7 dagen voor de afspraak betaal je 30% van het verschuldigde bedrag. Bij annulering minder dan 24 uur voor de afspraak contacteert u telefonisch Talafie en  betaal je 100% van het verschuldigde bedrag.  In geval van ziekte van jou of je hond (mits doktersbewijs) en bij het maken van een nieuwe afspraak binnen een maand, vervallen de annuleringskosten.
 • Betaalde lessenpakketten moeten binnen 6 maanden na de laatste les worden gevolgd, anders vervallen de lessen zonder terugbetaling. In geval van aantoonbare overmacht (ziekte of overlijden van jou of je hond) kan hiervan worden afgeweken met bewijs van een arts of dierenarts.

Workshops, seminaries, opleidingen

 • Bij annulering tot 1 maand voor de start ontvang je het volledige bedrag terug.
 • Bij annulering tot 2 weken voor de start betaal je 50% van het inschrijvingsbedrag.
 • Bij annulering binnen 2 weken voor de start betaal je het volledige inschrijvingsbedrag. In geval van aantoonbare overmacht (ziekte of overlijden van jou of je hond) kan hiervan worden afgeweken met bewijs van een arts of dierenarts.

4. Aansprakelijkheid

Talafie, Tatjana Breukink, is niet aansprakelijk voor ongevallen vóór, tijdens of na het consult/de trainingslessen/workshops/seminaries/opleidingen/groepslessen waarbij jouw hond slachtoffer is of schade aanricht. Jij bent te allen tijde verantwoordelijk voor jouw hond en dient de nodige verzekeringen (familiale polis) te hebben om mogelijke schade aan derden of hun eigendommen te dekken. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, schade veroorzaakt door bijten, krabben, rennen of andere gedragingen van jouw hond.

Talafie, Tatjana Breukink, is evenmin aansprakelijk voor ziekte of gezondheidstoestand van jouw hond die optreedt vóór, tijdens of na de trainingen/consulten/workshops/seminaries/opleidingen/groepslessen. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat jouw hond in goede gezondheid verkeert en alle noodzakelijke vaccinaties en gezondheidscontroles heeft ondergaan voor deelname aan de sessies.

Daarnaast is Talafie, Tatjana Breukink, niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen bij mensen die deelnemen aan of aanwezig zijn bij de trainingen/consulten/workshops/seminaries/opleidingen/groepslessen, zoals bijvoorbeeld vallen, struikelen of andere ongelukken. Jij neemt deel aan de sessies op eigen risico en draagt zelf zorg voor passende persoonlijke verzekeringen.

Hoewel Talafie, Tatjana Breukink, zich inspant om de best mogelijke resultaten te behalen en professioneel advies te geven op basis van jarenlange ervaring en expertise, kan geen garantie worden gegeven voor het behalen van specifieke resultaten. Hondengedrag is complex en kan door tal van factoren worden beïnvloed, waaronder maar niet beperkt tot de aanleg, leeftijd, gezondheid en eerdere ervaringen van de hond. Jij begrijpt en accepteert dat succes afhankelijk is van vele factoren, waaronder jouw eigen inzet, consistentie en de aard van je hond.

Talafie, Tatjana Breukink, heeft evenwel een inspanningenverbintenis en geenszins een resultaatsverbintenis. De gedragstherapeut zal de cliënt en hond naar beste vermogen begeleiden.

Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd. Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cliënt en uitsluitend wanneer de gedragstherapeut ervan overtuigd is dat de belangen van de cliënt en de hond of de omgeving hiermee zullen zijn gediend.

Talafie, Tatjana Breukink, kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor teleurstellende of tegenvallende resultaten. Het succes van de training hangt in grote mate af van jouw toewijding en de naleving van de adviezen en technieken die tijdens de sessies worden gegeven. Eventuele vervolgconsulten of aanvullende trainingen kunnen nodig zijn om blijvende resultaten te bereiken, waarvoor mogelijk extra kosten in rekening worden gebracht.

Adviezen, therapieën en training

Een eigenaar van een hond kan advies vragen aan de hondengedragscoach, Tatjana Breukink, betreffende het gedrag van zijn of haar hond. Dit advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaring van de hondengedragscoach. Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van de hondengedragscoach. De eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het gedrag van zijn of haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.

De hondengedragscoach kan een inschatting of prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van het probleemgedrag van de hond. Er kan echter geen garantie worden gegeven op de uitkomst van de therapie, het advies of de training. Zoals eerder vermeld, heeft de hondengedragscoach enkel een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Tatjana Breukink behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren wanneer deze weigert mee te werken aan de opgestelde therapie of wanneer enige vorm van therapie onmogelijk blijkt. De trainingen geschieden op eigen risico van de cliënt. De hondengedragscoach kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of letsel opgelopen tijdens een training, consult.

Alle door de hondengedragscoach verstrekte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik in de gedragstherapeutische behandeling of privé-training en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondengedragscoach verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.

5. Privacybeleid

Talafie, Tatjana Breukink, hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonlijke gegevens. Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. Gegevens worden enkel gebruikt voor administratieve doeleinden en communicatie met de klant.

6. Wijzigingen van voorwaarden

Talafie, Tatjana Breukink, behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden via de website gecommuniceerd. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om op de hoogte te blijven van de actuele voorwaarden.

7. Geschillenbeslechting

In geval van geschillen zullen partijen eerst trachten deze in onderling overleg op te lossen. Indien geen oplossing wordt gevonden, kunnen geschillen voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank in de regio waar Talafie  is gevestigd.

8. Intellectueel Eigendom

Alle materialen, inclusief maar niet beperkt tot documenten, foto’s, video’s en ander lesmateriaal, verstrekt door Talafie, blijven eigendom van Talafie. Deze mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Talafie, Tatjana Breukink worden gekopieerd, verspreid of gebruikt voor andere doeleinden.

9. Bedrijfsgegevens

 • Bedrijfsnaam: Talafie
 • Adres: Schaapsbaan 27 – 2910 Essen – LET OP dit is een privé adres, geen trainingslocatie.
 • Telefoonnummer: 04 85 44 25 43
 • E-mailadres: tatjana@talafie.be
 • BTW-nummer: BE0716826535